Projekty

Spoločnosť KLF-ENERGETIKA, a. s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 19.júna 2001 a 13. augusta toho istého roka bola zapísaná do obchodného registra. 

Transformátorová stanica 110/22 kV
 • Je vybudovaná s dvoma 16 MVA výkonovými transformátormi a rozvodňou v prevedení typu H, ktorá spĺňa všetky kritéria moderného elektrického zariadenia 21. storočia
 • vlastník KLF-Distribúcia, s.r.o. – spoločný podnik ESCO Slovensko, a.s. a KLF-ENERGETIKA, a.s.,
 • trafostanica bola vybudovaná za účelom zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zásobovania elektrinou pre odberateľov v regióne starého a nového areálu KLF v Kysuckom Novom Meste na napäťovej úrovni 22 kV
 • KLF-Distribúcia, s.r.o. prostredníctvom vlastnej miestnej distribučnej sústavy distribuuje elektrinu do MDS KLF-ENERGETIKA, a.s.
 • uvedenie do prevádzky v 1-2020

Galéria

Rekonštrukcia vodovodnej a hydrantovej siete
 • Bola vybudovaná za účelom zlepšenia nevyhovujúceho technického stavu vodovodnej siete a zosúladenia so zákonnou povinnosťou v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
 • poskytujeme služby pre externé spoločnosti v oblasti zabezpečenia funkčnosti a prevádzkyschopnosti vonkajšieho vodovodu na zásobovanie vodou pre hasenie požiarov ako aj vonkajších požiarnych hydrantov
 • pre prípad požiaru je k dispozícií 600 m3 vody na hasenie
 • uvedenie do prevádzky vo 02-2022

Galéria

Výmena výkonových transformátorov 22/6,3 kV
 • dôvodom výmeny bolo zlepšenie nevyhovujúceho technického stavu transformátorov a zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti miestnej distribučnej sústavy elektriny v Kysuckom Novom Meste
 • prínosom projektu je úspora v znížení strát transformátorov, pôvodné transformátory 25 MVA sa nahradili novými menšími 12,5 MVA, ktoré dostatočne pokryjú požadovanú spotrebu elektriny
 • cez transformátory pretečie ročne 30 GWh elektriny
 • uvedenie do prevádzky v 05-2023

Galéria

Fotovoltaika na kľúč
 • výstavba fotovoltaického zdroja pre zákaznika KLF-ENERGETIKA v Kysuckom Novom Meste, celkový inštalovaný výkon FVZ je 1 078 kWp
 • prevádzka FVZ počas celej životnosti projektu bude v gescii KLF-ENERGETIKA, vrátane komunikácie s regulačnými a inými štátnymi autoritami
 • zámerom projektu je fixácia cien elektrickej energie vyrobenej z FVZ a úspora na distribučných poplatkoch, zabezpečenie zelených certifikátov v rozsahu vlastnej výroby z OZE
 • predpoklad uvedenia do prevádzky je v 12-2023

Galéria

Rekonštrukcia neutralizačnej stanice

Zámerom rekonštrukcie je:

 • zabezpečiť modernizáciu a rekonštrukciu neutralizačnej stanice
 • zvýšenie súčasnej kapacity z objemu 3,8 tis. t/rok na objem 10 tis. t/rok
 • zvýšením objemu likvidovaného množstva zvýšiť konkurencieschopnosť na trhu
 • hľadáme pre predmetný projekt spoľahlivého partnera
 • uvedenie do prevádzky predpokladáme v 1-2025

Galéria

Spolupráca v rámci projektu výstavby batériového úložiska spoločnosťou INO-HUB SK1
 • výstavba batériového úložiska BESS sa realizuje v areáli našej spoločnosti a je pripojené do miestnej distribučnej sústavy KLF-ENERGETIKA na napäťovej úrovni 22 kV
 • celkový inštalovaný výkon BESS je 1 500 kW/2 400 kWh
 • batériové úložisko bude primárne zabezpečovať podporné služby pre SEPS
 • uvedenie do prevádzky predpokladáme v 12-2023

Galéria